Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/32
Τίτλος: Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των βιβλιοθηκονόμων επιστημών υγείας της Ελλάδας
Εναλλακτικός τίτλος: Research of training needs of medical librarians of Greece
Δημιουργός: Τσαλαπατάνη, Ειρήνη
Συντελεστής: Εκδότης: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Επιβλέπων καθηγητής διατριβής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
Χρονολογία: 2009
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Διατριβή
Περιγραφή: Διπλωματική Διατριβή
Master Thesis
Περίληψη: Οι βιβλιοθήκες, από την αρχαιότητα αποτελούν χώρο γνώσης και τόπο όπου μπορεί κανείς να βρει τις απαιτούμενες πληροφορίες, αλλά και να εκπαιδευτεί για να αποκτήσει πληροφοριακή παιδεία. Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόμοι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις επιστήμες υγείας και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενδύονται συνεχώς ρόλους που προκύπτουν από τις συνθήκες εργασίας τους και καθιστούν απαραίτητη τη συστηματική επιμόρφωση τους. Για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους οφείλουν να συνδυάσουν γνώσεις, ικανότητες και στάσεις τόσο σε σχέση με το αντικείμενό τους όσο και σε σχέση με την εκπαίδευση ενήλικων επιστημόνων . Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ιατρικών βιβλιοθηκονόμων της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται αφενός: (1) Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των ιατρικών βιβλιοθηκονόμων ανάλογα με τη θεματική εξειδίκευση, τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης και αφετέρου, (2) οι απόψεις των ιατρικών βιβλιοθηκονόμων για την αναγκαιότητα θεματικής εξειδίκευσης κατά την άσκηση της εργασίας τους, αλλά και για την ικανότητά τους να εκπαιδεύουν τους χρήστες των ιατρικών βιβλιοθηκών. Πληθυσμός - στόχος της έρευνας είναι οι βιβλιοθηκονόμοι επιστημών υγείας της Ελλάδας. Η έρευνα έγινε με συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε όλο τον πληθυσμό των ιατρικών βιβλιοθηκονόμων και υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις για να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις τους. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι βιβλιοθηκονόμοι των ελληνικών ιατρικών βιβλιοθηκών έχουν συγκεκριμένες επιμορφωτικές ανάγκες που ρητά εντοπίζονται και από τους ίδιους. Αφορούν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο αντικείμενό τους, στη θεματική εξειδίκευση και στην απόκτηση ικανότητας εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών. Επίσης, επιθυμούν να επιμορφώνονται κυρίως με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με on-line μαθήματα, αλλά και workshops. Το σημαντικότερο κίνητρο για την επιμόρφωσή τους αποτελεί η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η παρακολούθηση προγραμμάτων, είναι το κυριότερο αντικίνητρο. Παρόλο όμως, που θεωρούν απαραίτητη τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δεν έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης στο αντικείμενό τους καθώς δεν παρέχονται τέτοια από κάποιο φορέα. Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόμοι– ωθούμενοι από τις εξελίξεις- εκπαιδεύουν άτυπα τους χρήστες των βιβλιοθηκών τους, αλλά δηλώνουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε τεχνικές διδασκαλίας και θεωρίες μάθησης για τη συγκρότηση ενός πλαισίου αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης των χρηστών τους.
Since ancient times, libraries constitute site of knowledge and place where everybody can find the required information but, at the same time, be educated in order to acquire information literacy. The medical librarians following the developments in health sciences and in adults’ education get continuously into roles that result from their conditions of work and make the systematic education essential. In order to cope with their role they owe to combine knowledge, skills and attitudes so much concerning their job what concerning the training of adult scientists. The subject, therefore, of the present study is the research of training needs of medical librarians of Greece. It is more specifically researched on one side: (1) The way that the educational needs of medical librarians are shaped according to the subject specialisation, the training programs that have participated in and the informative needs of library’s users and on the other side, (2) the opinions of medical librarians for the necessity of subject specialisation of their work, but also for their ability to instruct the users of medical libraries. Objective of this study (target group) are the librarians of health sciences of Greece. The study is based on a combination of quantitative and qualitative approach. Questionnaires were sent to all medical librarians and interviews were taken place in order to study their opinions deeply. The results of the study showed that the Greek medical librarians have specific educational needs that are also detected by them. These educational needs concern in the continuing education in their job, in the subject specialisation and in the acquisition of the ability to instruct adult users. At the same time, the medical librarians prefer distance learning as main training method (on-line courses, workshops). The most important motive for their educational training is the increase of knowledge and skills, while the cost of the courses is the major disincentive. Even though, they consider continuing education important they haven’t participated in any educational course concerning their job because they are not provided such by any institution. The medical librarians– impelled by the developments- train informally the users of the library, but, at the same time, declare that they need further education in teaching techniques and learning theories for the constitution of a line of a more effective training.
Θέμα: Βιβλιοθήκες, Ιατρικές
Libraries, Medical
Δια βίου εκπαίδευση
Education, Continuing
Λέξεις-Κλειδιά: Adults Education; Εκπαίδευση ενηλίκων
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/13090?show=full
https://apothesis.eap.gr/handle/repo/19021?mode=full
http://eprints.rclis.org/15030/
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Ιατρική Βιβλιοθηκονομία

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
tsalapatani_thesis.pdf1.39 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: