Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/90
Τίτλος: Μαθησιακά προβλήματα: προγνωστικοί- προδιαθεσικοί παράγοντες
Δημιουργός: Παπαδάκου, Σταυρούλα
Παλίλη, Αλεξάνδρα
Γκίνη, Σταυρούλα
Συντελεστής: Διοργανωτής συνάντησης: Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης"
Χρονολογία: 2014
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Τεκμήριο συνεδρίου
Περιγραφή: Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί "Σπύρος Δοξιάδης", Ρόδος 6-8 Ιουνίου 2014
Περίληψη: Εισαγωγή: Οι μαθησιακές διαταραχές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των τελευταίων χρόνων, αφού παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού των παιδιών που εμφανίζουν προβλήματα στη μάθηση και τα οποία και επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργικότητά τους. Σκοπός: Η καταγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα, η διερεύνηση των σχετιζόμενων παραγόντων καθώς και η ανάδειξη της πολυπλοκότητας του προβλήματος. Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν 455 παιδιά (μέση ηλικία 8,5 έτη + 2 έτη) με μαθησιακές διαταραχές μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, προσωπικής συνέντευξης γονέων και κλινικής συνεκτίμησης. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της λογαριθμικής παλινδρόμησης (multiple logistic regression). Αποτελέσματα: Όλα τα παιδιά στα οποία διαπιστώθηκαν μαθησιακά προβλήματα, είχαν τουλάχιστον ένα συγγενή 1ου βαθμού με μαθησιακά προβλήματα. Τα αγόρια υπερείχαν σε σχέση με τα κορίτσια. Οι μαθησιακές διαταραχές βρέθηκε οτι συσχετίζονται με διαταραχές ύπνου (100%), καθώς και με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα (OR 2,28, 95% Cl:1,8-4,08), συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα (άγχος, απομόνωση, κατάθλιψη [OR 5,3, 95% Cl:3,05-6,79], διαταραχές προσαρμογής [OR 5,22, 95% Cl:3,39-7,05], μειωμένη ικανότητα σύναψης σύνθετων κοινωνικών σχέσεων [OR 6,54, 95% Cl:4,68-8,48]). Συμπεράσματα: Η γνώση των παραγόντων που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη μαθησιακών διαταραχών μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την έγκαιρη αναγνώρισή τους. Στόχος είναι η πρωϊμότερη παρέμβαση και η αποτελεσματική τους αντιμετώπιση, ώστε να αποφευχθούν οι μελλοντικές επιπτώσεις που αναπόφευκτα έχουν οι διαταραχές αυτές σε όλους τους τομείς της ζωής των παιδιών, όπως η σχολική αποτυχία και οι συναισθηματικές διαταραχές με ό,τι αυτές συνεπάγονται
Introduction: Learning problems are one of the most discussed issues in recent years, since all the more children are diagnosed with learning problems, which affect their overall functionality. Purpose: To record the epidemiological characteristics of children with learning problems; to explore the related factors and highlight the complexity of the problem. Subjects and methods: We studied 450 children (mean age 8.5 years + 2 years) with learning problems by employing specially designed questionnaires and personal interviews with parents along with clinical consideration. The results were analyzed by employing the method of logarithmic regression (multiple logistic regression). Results: All children who were found to have learning problems had at least one relative of the first degree with learning problems themselves. The boys excelled in relation to girls and so did children living in urban areas compared to those living in rural areas. The learning problems are associated with sleep disorders (100%), attention deficit disorders and hyperactivity (OR 2,28, 95% Cl :1,8-4, 08) as well as emotional and social problems (anxiety, isolation, depression [OR 5 , 3, 95% Cl :3,05-6, 79], adjustment disorders [OR 5,22, 95% Cl :3,39-7, 05], reduced ability to enter complex social relationships [OR 6,54, 95 % Cl :4,68-8, 48]). Conclusions: Knowing the factors that are considered to be predispositions to the development of learning problems could be a guide for early recognition. The aim is to achieve the earliest intervention and to offer effective treatment in order to avoid potential future impacts of learning problems in all areas of children's life, such as school failure and emotional disorders
Θέμα: Μάθηση
Learning
Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιακά Προβλήματα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Πληροφορίες για Ασθενείς
Ιατρική

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Mathisiaka problems.pdf226.59 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: