Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11642/341
Τίτλος: Εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθηνών και της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πειραιά, ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
Δημιουργός: Τζαβάρας, Γ. Κωνσταντίνος
Χρονολογία: 2014
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξειδίκευση τύπου : Διατριβή
Περιγραφή: Διπλωματική Εργασία στο ΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας του ΕΑΠ
Περίληψη: Σκοπός Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων των παιδιών που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθηνών και της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πειραιά, τόσο από το διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο της διεπιστημονικής ομάδας των Κέντρων όσο και από τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες τους. Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών των δύο Κέντρων μέσω του προβληματισμού και το ενδεχόμενο λήψης συνακόλουθων μέτρων με βάση τα ευρήματα της. Υλικό - Μέθοδος Η έρευνα διεξάχθηκε στην Αθήνα στο χώρο του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθηνών και στον Πειραιά στο χώρο της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών την περίοδο Μαρτίου 2014 – Μαΐου 2014. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 228 γονείς που επισκέφτηκαν τα δύο Κέντρα τη συγκεκριμένη περίοδο και χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες τους. Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ενότητα 12 ερωτήσεων για την ικανοποίηση των γονέων, ενότητα ερωτήσεων για τα κοινωνικό - δημογραφικά στοιχεία του δείγματος καθώς και ενότητα ανοικτών ερωτήσεων. Στις αθροιστικές κλίμακες που δημιουργηθήκαν για την ικανοποίηση των γονέων από την υποδομή - διοικητικές υπηρεσίες και το κλινικό έργο διερευνήθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής με τον αριθμητικό συντελεστή Cronbach Alpha. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα εμφανίζουν συνολικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την παροχή των υπηρεσιών και στα δύο Κέντρα. Τις καλύτερες τιμές - υψηλή ικανοποίηση - και στα δύο Κέντρα εμφανίζει η διάσταση της ικανοποίησης από το Κλινικό Έργο σε σχέση με τη διάσταση της ικανοποίησης από την Υποδομή - Διοικητικές Υπηρεσίες. Στατιστική διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ των δύο Κέντρων και στις δύο διαστάσεις ικανοποίησης, με το ΚΠΨΥ Αθηνών να εμφανίζει υψηλότερες τιμές τόσο στον αθροιστική κλίμακα ικανοποίησης από την υποδομή – διοικητικές υπηρεσίες όσο και σε αυτή του κλινικού έργου με μικρότερη όμως διαφορά. Η προσωπική αντίληψη των γονέων για την βελτίωση της κατάστασης της υγείας του παιδιού τους πριν και μετά την θεραπευτική παρέμβαση των επαγγελματιών υγείας, έχει καταγραφεί συνολικά ως υψηλή και για τα δύο Κέντρα. Συμπεράσματα Oι γονείς - χρήστες των υπηρεσιών των δύο Κέντρων δηλώνουν σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι από το έργο των λειτουργών υγείας σε αυτά, οπότε και δίνουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης στις αντίστοιχες ερωτήσεις (αθροιστική κλίμακα ικανοποίησης από το κλινικό έργο), ενώ παράλληλα επισημαίνουν – με τις 6 απαντήσεις τους – και την αδυναμία κάποιων διοικητικών λειτουργιών, που αφορούν κυρίως την υποδομή και τις διοικητικό - διαχειριστικές διαδικασίες στο ΕΚΕΨΥΕ Πειραιά και την αναμονή από το κλείσιμό του ραντεβού έως την ημερομηνία επίσκεψης στο ΚΠΨΥ Αθηνών. Τέλος, οι γονείς στις προτεινόμενες δραστηριότητες σε μεγάλο ποσοστό προτείνουν τις ομιλίες και διαλέξεις σε σχολεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών.
Purpose To investigate and measure the degree of satisfaction of parents of children who used the services of the Centre Paidopsychikis Ware Athens and Piraeus Iatropaidagogikis Office of Greek Center for Mental Health and Research, both from diagnostic and therapeutic work of the multidisciplinary team and the Centers of administrative and support services. The ultimate goal of the research was to contribute to the upgrading of the services provided through the Centers for reflection and consider taking subsequent action based on the findings. Material - Method The study took place in Athens on site Health Centre Paidopsychikis Athens and Piraeus in the area of Piraeus Iatropaidagogikis Office of Greek Centre for Mental Health Research and the period March 2014 - May 2014. The final sample consisted of 228 parents who visited the two centers that period and used their services. For the purpose of the survey questionnaire was used which included: a) a section 12 questions for the satisfaction of parents, b) module questions for sociodemographic sample data and c) module open questions. For the cumulative scales which were created to meet the parents of the infrastructure - administrative services and clinical work, the reliability of internal consistency was investigated with the numerical coefficient Cronbach Alpha. Results The results show overall high levels of satisfaction from the provided services in both Centers. Best prices - high satisfaction – in both Centers displays the dimension of satisfaction from clinical work in relation with the dimension of satisfaction infrastructure - administrative services. Statistical difference was found between the two centers and two dimensions of satisfaction with KPPSY Athens to show higher values in both the cumulative scale satisfaction infrastructure - administrative services and to that of clinical work but with less difference. The personal perception of parents to assess the health status of their child before and after therapeutic interventions has been a total as high for both Centers. Conclusions Parents - users of services of both Centers generally declare happy with the work of health professionals, by giving high satisfaction rates to these questions (cumulative satisfaction scale from clinical work), while point - with their answers - and the inability of some administrative functions, primarily related to the infrastructure and administrative - managerial procedures to EKEPSYE Piraeus and anticipation of making an appointment to visit date KPPSY in Athens. Finally, parents in events largely suggest the updating of teachers and the wider school environment through seminars and lectures in schools.
Θέμα: Ψυχική Υγεία
Mental Health
Παιδί
Child
Ικανοποίηση Ασθενών
Patient Satisfaction
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Διοίκηση Νοσοκομείων
Επιστήμες Υγείας

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
tzavaras_kostas_msc.pdf704.74 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε

Εξαγωγή σε: